Skip to content

หน้าที่มุสลิม

บทความเกี่ยวกับกิจวัตรของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติ

ซะกาต คืออะไร

“ซะกาต” ตามความหมายในเชิงภาษาศาสตร์ หมายถึง การทำให้สะอาดบริสุทธิ์ ความจำเริญ หรือการพัฒนา … สำหรับมุสลิมที่มีทรัพย์สินมากเพียงพอตามกติกาที่ศาสนากำหนด การจ่ายซะกาต จึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่มีในครอบครองให้บริสุทธิ์ ในหนทางของอัลลอฮ์และซะกาต ยังเป็นถึงเครื่องมือดูแลสังคม ที่ถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.)ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต จะมี 8 จำพวก ดังต่อไปนี้ คนยากไร้ (ฟากิร) ผู้มีรายได้น้อยไม่พอกิน หรือขาดแคลนปัจจัยยังชีพ คนขัดสน (มิสกีน) ผู้ที่กำลังตกที่นั่งลำบาก… Read More »ซะกาต คืออะไร