Skip to content

ศรัทธา

แนวคิด ความศรัทธา ที่มีในมุสลิม

การเข้ารับอิสลาม

“อิสลาม” เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนนการปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนำคำว่า “อิสลาม” มาเป็นชื่อของศาสนาจึงมีความหมายว่าเป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อมจำนนต่อพระเจ้า คือ อัลลอฮ์ “มุสลิม” เป็นคำภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่นอบน้อม และยอมจำนนต่อข้อบัญญัติของอัลลอฮ์และหมายถึงผู้ที่ยอมรับนับถือ ศาสนาอิสลาม อิสลาม เป็นศาสนาที่ถูกกำหนดมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลก ซึ่งมีพระนามว่า อัลลอฮ์ ดังนั้นอิสลามจึงเริ่มต้นตั้งแต่มีมนุษย์คนแรก ในโลกนี้คือ อาดัม ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจากดิน และสร้างคู่ครองของเขา… Read More »การเข้ารับอิสลาม

ซะกาต คืออะไร

“ซะกาต” ตามความหมายในเชิงภาษาศาสตร์ หมายถึง การทำให้สะอาดบริสุทธิ์ ความจำเริญ หรือการพัฒนา … สำหรับมุสลิมที่มีทรัพย์สินมากเพียงพอตามกติกาที่ศาสนากำหนด การจ่ายซะกาต จึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่มีในครอบครองให้บริสุทธิ์ ในหนทางของอัลลอฮ์และซะกาต ยังเป็นถึงเครื่องมือดูแลสังคม ที่ถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.)ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต จะมี 8 จำพวก ดังต่อไปนี้ คนยากไร้ (ฟากิร) ผู้มีรายได้น้อยไม่พอกิน หรือขาดแคลนปัจจัยยังชีพ คนขัดสน (มิสกีน) ผู้ที่กำลังตกที่นั่งลำบาก… Read More »ซะกาต คืออะไร