Skip to content

โครงการอบรมนักศึกษา และครูอาสา เพื่อสอนอิสลามขั้นพื้นฐาน

ที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยมูลนิธิอิสลามทอล์ค ได้จัดการเรียนการสอนอิสลามพื้นฐาน ให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ ทั้งช่องทาง Online และ Offline มาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้มูลนิธิฯ ค้นพบว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีผู้สอน หรือพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพเป็นสื่อสำคัญ หากผู้สอนถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจไม่ได้ ย่อมทำให้อิสลามเปลี่ยนจากเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องยากทันที ส่วนตัวผู้เรียนนั้น ก็สำคัญมากไม่แพ้กัน หากผู้เรียนถูกบังคับมาเรียน หรือเรียนรู้แบบไม่กระตือรือร้น ขาดความสม่ำเสมอ โอกาสเข้าถึงความรู้ และความเข้าใจศาสนาก็จะทำได้ยาก

อิสลามทอล์คจึงเปิดรับ ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้อิสลาม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ มาร่วมอบรมศาสนาอิสลาม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับสร้างพื้นฐาน ที่เข้าใจง่าย และเข้มข้น ภายในเวลาที่จำกัด รวมไปถึงเปิดรับอบรมผู้ที่มีใจรัก อยากทำงานสอนศาสนา ให้ได้เข้ามาพัฒนาอุดมการณ์ความคิดไปในทิศทางที่ท่านนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) ส่งเสริม และเรียนรู้เทคนิกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครูอาสาของเรา เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้หลักการศาสนา ถูกต้องตามแนวทางจากท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งต่อความรู้ที่ยังประโยชน์ ตามแนวทางอิสลามที่เที่ยงตรงให้กับผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่ มุสลิมเดิม และผู้สนใจ
 2. เพื่อถ่ายทอดวิธีการเรียน การสอนศาสนา ให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. เพื่อพัฒนาผู้คนในสังคม ให้ใช้ชีวิตด้วยอิสลาม สร้างสันติสุข
 4. เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ให้ก้าวหน้าด้วยช่องทางที่แตกต่าง และหลากหลาย
 5. เพื่อสร้างพื้นที่ให้จิตอาสา และผู้รักการเรียนรู้ ได้มารวมตัวกัน เป็นสังคมอุดมปัญญา

รูปแบบโครงการ

 1. จัดการเรียนการสอน ทางออนไลน์ เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เข้าถึงการศึกษาศาสนาได้ง่ายมากขึ้น
 2. จัดการเรียนการสอน Onsite ควบคู่ออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน
 3. จัดการเรียนการสอน ครั้งละ 30-60 นาที เพื่อให้เก็บเนื้อหาได้ครบถ้วน และไม่หนักจนเกินไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดการส่งต่อความรู้ที่ยังประโยชน์ ตามแนวทางอิสลามที่เที่ยงตรงให้กับผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่ มุสลิมเดิม และผู้สนใจ
 2. สร้างวิธีการเรียน การสอนศาสนา ให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. ทำให้ได้พัฒนาผู้คนในสังคม ให้ใช้ชีวิตด้วยอิสลาม สร้างสันติสุข
 4. ระบบการศึกษาศาสนามีความก้าวหน้าด้วยช่องทางที่แตกต่าง และหลากหลาย
 5. เกิดพื้นที่ให้จิตอาสา และผู้รักการเรียนรู้ ได้มารวมตัวกัน เป็นสังคมอุดมปัญญา
ตอบโจทย์การพัฒนามนุษย์ให้เป็นตัวแทนที่ดีบนหน้าแผ่นดิน